Aadatiya આડતિયા
Aade આડે
Abhani અભાણી
Acam અનમ
Adaliya અડલીયા
Adhia અઢીયા
Ahya આહ્યા
Ajebiya અજાબીયા
Akhani અખાણી
Alani અલાણી
Almadi અલમાડી
Amblani આંબલાણી
Amdavadi અમદાવાદી
Amlani અમલાણી
Anadkat અનડકટ
Anam અનમ
Asari અસારી

Badayani બદાયની
Bagdai બગડાઇ
Baliya બળીયા
Bapari બાપારી
Barai બારાઇ
Barcha બરછા
Baru બારુ
Batavia બાતવિયા
Bathiya બથીયા
Bhagani
Bhagde ભગદે
Bhagdev ભગદેવ
Bhatecha ભાટેચા
Bhayani ભાયાણી
Bhimdev ભીમદેવ
Bhimjayani ભીમજાયાણી
Bhinda ભીંડા
Bhinde ભીંડે
Bhindora ભીંડોરા
Bhojani ભોજાણી
Bhuptani ભુપતાણી ગોત્ર
Bhadrash Bimani બિમાણી Bodani બોદાણી
Buddhadev બુદ્ધદેવ
Bundiyani બુંદિયાણી

Chandarana ચંદારાણા
Chandarani ચાંદરાણી
Chande
Chandibhamar ચંડીભમર
Chandrani ચંદ્રાણી
Chatwani ચતવાણી
Cheta ચેતા
Chetwani ચેતવાણી
Chhag છગ
Cholani ચોલાણી
Cholera ચોલેરા
Choraba ચોરાબા
Chotai ચોટાઇ
Chothai ચોથાણી
Chug ચગ

Daiya દૈયા
Dakhkhani દખ્ખણી
Dantani દંતાણી
Dasani દાસાણી
Dashani દશાણી
Dattani દત્તાણી ગોત્ર Bruhadsh
Davada દાવડા
Daxini દક્ષીણી
Deshi દેશી
Devani દેવાણી ગોત્ર Rathitar
Dhairi ધૈરી
Dhalani ઢાલાણી
Dhanecha ધનેચા
Dhinga ઢીંગા
Dhirai ધીરાઇ
Dhokai ધોકાઇ
Dhupeliya ધુપેલીયા
Gadhiya ગઢીયા
Gadit ગાડિત
Gajani ગજાણી
Ganatra ગણાત્રા
Ganda ગંદા
Gandecha ગંડેચા
Gangdev ગંગદેવ
Gangvani ગંગવાણી
Gatecha ગટેચા
Ghebariya ઘેબરીયા
Ghela ઘેલા
Ghelani ઘેલાણી
Ghenani ઘેનાણી
Ghiya ઘીયા
Gokani ગોકાણી
Goklani ગોકલાણી
Gotecha ગોટેચા
Govani ગોવાણી
 

Hadani હદાણી
Halai હાલાઇ
Halani હાલાણી
Harkhani હરખાણી
Hindocha હીંડોચા
Hinga હીંગા
Hirani હિરાણી

Jarajani જરાજાણી
Jarejani જારેજાની
Jasani જસાણી
Jataniya જટણીયા
Javani જવાણી
Jivani જીવાણી
Jivarajani જીવરાજાની
Jobanputra જોબનપુત્રા

Kachchela કાછેલા
Kakkad કક્કડ
Kanabar કાનાબાર
Kanani કાનાણી
Kanchela કાંચેલા
Kara
Karia કારીઆ (કોઇક લોકો કારિયા) ગોત્ર કશ્યપ
Kariyani કરીયાણી
Kataria/Kantaria કટારીયા
Kathrani કાથરાણી
Katira કતીરા
Kesariya કેસરીયા
Khagram ખગરામ
Khakhariya ખાખરીયા
Khakhkhar ખખ્ખર
Khalpada ખાલપાડા
Khandhadiya ખંધડીયા
Kharsani ખરસાણી
Khatani ખટાણી
Khimani ખીમાણી
Khiraiya ખિરૈયા
Khiya ખીયા
Khoda ખોડા
Kikani કીકાણી
Kotak કોટક
Kotecha કોટેચા
Kundalia (Kundaliya) કુંડલિયા

Laghani લઘાણી
Lakhani લાખાણી
Lakhdhir લખધીર

Madecha માડેચા
Madhwani માધવાણી
Madiya મડીયા
Madlani મદલાણી
Magecha મગેચા
Maharuda મહરુડા
Majithia/Majethia મજીઠીયા (મજેઠીયા)

Makhecha માખેચા
Makhkhija મખ્ખીજા
Mala માલા
Malani માલાણી
Mandalmijar મંડળમિજાર
Mandhai માંઢાઇ
Manek માણેક
Mansata માનસતા કે માનસેતા
Maruda મારુડા
Marutada મારૂતડા
Masarani મસરાણી
Masaru મસરૂ
Mashru મશરુ
Mathrani મથરાણી
Matrawadiya માત્રાવાડિયા
Mehta મહેતા
Mendha મેંઢા
Mensan મેસણ
Mirani મીરાણી
Mithia
Modi મોદી
Mohanputra મોહનપુત્રા
Morjaria મોરઝરીયા
Mukdani મુકદાણી
Mulani મુલાણી
 

Nagecha નાગેચા
Nagrecha નાગ્રેચા
Nandani નંદાણી
Naram નરમ
Nathavani નથવાણી

Odhiya ઓધિયા
Otaradi ઓતરાદી

Pabari પાબારી
Pajwani પજવાણી
Palan પલાણ
Panchani પાંચાણી
Panchmatiya પંચમતિયા
Pandhi પાંધી
Pandit પંડિત
Parabiya પરબીયા
Pariyani પરીયાણી
Parkariya પારકરીયા
Pastani પસ્તાણી
Pattani
Pateliya પટેલીયા
Paun પાઊં
Pawagadhi પાવાગઢી
Pobaru પોબારૂ
Ponda પોંદા
Popat પોપટ
Premani પ્રેમાણી
Pujara પુજારા

Rachchha રાચ્છ
Rachura રાયચુરા
Radhwani રાધવાણી
Radia રાડીયા
Raichhada રાઇછડા
Raimagiya રાયમગીયા
Raivadera રાયવડેરા
Raiya રૈયા
Raiyani રૈયાણી
Raiyareliya રૈયારેલીયા
Raja રાજા
Rajani રાજાણી
Rajdev રાજદેવ
Rajpopat રાજપોપટ
Ramani રામાણી

Rangpuriya રંગપુરીયા
Ratani રતાણી
Ratnadharya રત્નાધાર્યા
Ravani રવાણી
Raveshiya રવેશિયા
Ray રાય
Raychadda રાયચડ્ડા
Rayjada રાયજાદા
Raykada રાયકડા
Raykundaliya રાયકુંડલિયા
Raythaththa રાયઠઠ્ઠા
Rudhani રંધાણી
Rughani રૂઘાણી
Rupabhinda રૂપાભીંડા
Rupani રુપાણી
Ruparel રૂપારેલ
Ruparelia રૂપારેલિયા
Ruteshwar રૂતેશ્વર

Sachdev સચદેવ
Sadharani સાધરાણી
Sameta સાંમેતા
Sanghani સંઘાણી
Satwani સતવાણી
Savajupani સવજીપાણી
Savani સવાણી
Savjani સાવજાણી
Sayani સયાની
Sayata સાયતા
Sedani સેદની
Sejapal સેજપાલ
Selani સેલાણી
Seyaraliya સેયારેલીયા
Shaycha શયચા
Shingala શિંગાળા
Shivjavani શિવજવાણી
Simriya સીમરીયા
Sodha સોઢા

Somaiya સોમૈયા
Someshvar સોમશ્વર
Sonaiya સોનૈયા
Sonchhatra સોનછત્રા
Sonpal સોનપાલ
Suba સૂબા
Subarana સુબારાણા
Suchak સુચક
Sunthaniya સુંથણીયા

Tanna તન્ના
Tannarana તન્નારાણા
Tejura તેજુરા
Thakrar ઠકરાર
Thakkar (or Thakker) ઠક્કર
Thinga ઠીંગા
Tholera થોલેરા
Trikmani ત્રિકમાણી

Udvani ઉદવાણી
Unadkat ઊનડકટ

Vachhani વાછાણી
Vadera વડેરા
Vaghani વાઘાણી
Vajani વજાણી
Vanjara વણઝારા
Vasani વસાણી ગોત્ર Kshemvan
Vasant વસંત
Vithalani વિઠ્ઠલાણી


 
This list is derived from Annual Paid and Life Paid Members of our Lohana Community.  If your Lohana surname Is not here, and you are a member, please contact us with evidence that your surname is part of the Lohana Community, and please list any verifiable contacts within our current members list who can positively identify you.  We cannot guarantee that we will be able to add your name to the list as a Lohana without such evidence.